Informacija apie darbo užmokestį

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2016 m. spalio 1 d.

Eil.Nr. Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius Vidutinis darbo užmokestis, EUR
1. Direktorius 1,00 1388,05
2. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui 2,00 1208,42
3. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1 536,44
4. Mokytojai 0,5 242,47
5. Vyr. mokytojai 10,67 544,93
6. Mokytojai metodininkai 41,74 582,91
7. Mokytojai ekspertai 2,9 658,52
8. Spec. pedagogai (psichologas, logopedas, tiflopedagogas, socialinis pedagogas) 2,25 670,04
9. Valstybės tarnautojai (vyr. buhalteris, buhalteris, raštinės vedėjas) 2,50 516,53
10. Valgyklos darbuotojai 5,75 395,24
11. Darbininkai (santechnikas, elektrikas, stalius) 2,50 381,63
12. Valytojos 9,50 380,00